Fizika

Izotermal konvertatsiya


So'z izotermik bir xil haroratga ishora qiladi. Shunday qilib, bitta gazning izotermik o'zgarishi boshlang'ich harorat saqlanganda sodir bo'ladi.

Bu munosabatni ifodalovchi fizik qonun Boyl qonuni deb nomlanadi va matematik ravishda quyidagicha ifodalanadi.

Qayerda:

p = bosim

V = ovoz

= gazning massasiga, haroratiga va tabiatiga qarab doimiy.

Ushbu doimiy gaz bir xil gaz uchun bir xil bo'lganligi sababli, o'zgartirilganda o'zaro bog'liqlik amal qiladi:

Masalan:

Pistonli 1 m³ konteynerdagi ba'zi gaz 250Pa bosimga ega. 0,6 m³ hajmgacha izotermik ravishda siqilganda, gaz qanday bosim o'tkazadi?